ประกาศผล ผู้ตอบแบบสอบถาม รับฟรี คูปองส่วนลดมูลค่า 300 บาท*

รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามการติดตามสื่อต่างๆ ของลูกค้าเมกาโฮม รับฟรี คูปองส่วนลดมูลค่า 300 บาท*

บุศรา จิตต์จงรัก
สุทิน อุตสาห์ปัน
ลลิตา  จุนเจริญ
อำนาจ  เฉลิมสุข
วริยา ปานแสงทอง
ไรวินท์ ผลแก้ว
จีรวรรณ ประยูรพีรพุฒิ
อีรฟาน เจ๊ะอาแดร์
เสกสรร​ ​สามารถ​
ศรีนรินทร์ วงษ์เส
รุ้งเพชร อภิรักษ์วัฒนา
ธนา สินธรรมเจริญ
ละอองทิพย์ อ้ายเตรียม
ศุภลักษณ์ ภัทรนิรันดร์กุล
เสาวลักษณ์ สุวรรณวงศ์
จักรกฤษ​ บุญมาดี
อนุทัย รัตนพันธ์
จักรชินบุษย์ ชื่นอารมณ์
พิมพ์นภัส จันทรสูต
ณัฐวุฒิ ธรรมรัตน์
มนสิณีย์ ชื่นอารมณ์
มูฮำหมัด กาดีโรจน์
นิระชา นาคา
สุดารัตน์ พันธานนท์
ศิรัญญา พรหมนวล
อริสรา สาดิษฐ์
Pongpipat lanthong
สมพร จารุผดุง
วีนัส  ชุ่มช่อ
สยาม  รอฮะมะ
นพพล  กุลบุตร
กมลศรี  คำสวัสดิ์
วาสนา สมบัติจรูญเลิศ
วีระพรรณ์ อาชาพานิข
ณรงค์ศักดิ์ แซ่อึ้ง
ทรงพล จันทร์อบ
เกรียงศักดิ์ ลีวิสุทธิ์สกุล
มาลี การประเสริฐ
วัชรพงษ์ พุ่มเฉิดฉัน
สุเทพ  ภักดีชาติ
ชาญยุทธ  เกษมุติ
อานนท สำเภาจันทร์
สามารถ ป้อมศิลา
สุมาลี สมบัติ
เอกวิทย์  สายบุญยืน
ไอรดา ดิษฐ์ขุนทด
ภาดา เยี่ยงกนกรดา
สุปราณี เขื่อนเพชร
ฐานัส จันทระ
นุชิรา แสงสนธิ์
เบญจมาศ  สืบแก้ว
เอนก พาเหาะ
วิชัย  ขันตี
อังคณา  พวงสังวาลย์ 
ศศิวราภัส เทศกุล
ภาวัต​ แตง​ผึ่ง​ผาย​
อาฟีนี สาแม
ประเสริฐ หลักสนาม
อภิญญา ฉายดำรงค์


ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น สามารถติดต่อรับคูปองส่วนลดได้ที่ แผนกบริการลูกค้า สาขาที่ท่านระบุไว้ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

*คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 อ่านเงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดได้ที่ด้านหลังคูปอง หรือสอบถามได้ที่แผนกบริการลูกค้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด