ข้อมูลบริษัท
 
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งชายและหญิงเข้าร่วมเป็นทีมงานมืออาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่และในทุกสาขา ซึ่งทางบริษัทพร้อมเสนอโอกาสที่หลากหลาย เพื่อก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับเรา
 
 
คุณสมบัติทั่วไป
 • อายุ 18-35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี/โท
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน รักงานบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ ธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สวัสดิการ และรายได้
 • ค่าครองชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์
 • เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentive)
 • วันลาพิเศษ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ1. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (วัสดุก่อสร้าง,กระเบื้อง,สุขภัณฑ์,อุปกรณ์ไฟฟ้า,สินค้าตกแต่งบ้าน)  หลายอัตรา

คุณสมบัติ

 • อายุ 31-45  ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด , บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อค้าปลีก,จัดซื้อ Corporate,หรือที่เกี่ยวข้อง   3  ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและ ดำเนินการแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจหลัก ของหน่วยงาน ตามทิศทางที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดให้
 • บริหารยอดขาย พื้นที่ขายต่อตารางเมตร ทำการวิเคราะห์ยอดขาย และผลกำไร รายเดือน รายไตรมาส ติดตามให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
 • กำหนดแนวทาง การทำแผนงานประจำปี และติดตาม ให้เป็นไปตามแผนงานที่จัดทำ
 • บริหารและติดตามผลกำไร Rebate, Marketing, DC , Anniversary, สาขาใหม่ และ Other Incomes ตามที่ทางบริษัทกำหนด
 • บริหารจัดการ Vendor
 • ควบคุมดูแลการบริหารสินค้า
 • ควบคุมการบริหารจัดการ Inventory

2. ผู้จัดการฝ่ายบริหารการจัดเรียงสินค้า / Planogram&Schematic Manager  1  อัตรา

คุณสมบัติ

 • อายุ  30 - 38 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาออกแบบ, สถาปัตย์ , บริหาร , การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Planogram , Schematic ในธุรกิจ ค้าปลีก หรือใกล้เคียงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Program Space Man Auto CAD AI ได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงาน และทักษะในการบริหารทีมงาน

รายละเอียดงาน

 • บริหาร ควบคุม จัดทำ Layout Store, Layout Graphic,จัดผังกลุ่มสินค้าตาม Layout
 • บริหาร ควบคุม จัดทำและตรวจตารางโครงสร้าง Fixture
 • ออกแบบและตรวจ Planogram สาขาใหม่
 • ปรับปรุง Planogram ให้สอดคล้องกับมิติของสินค้า
 • ปฏิบัติงานที่เมกาโฮม สำนักงานใหญ่ รังสิต จ.-ศ.

3.  พนักงานขายโครงการ (Sale, Tele Sale) ประจำสาขา

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ,ที่ปรึกษาการขาย, ขายปลีก-ส่ง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในงานขาย  มีความรู้ด้านสินค้าเป็นอย่างดี
 • มี Service Mind, Positive Thinking 
 • มีทักษะในการตัดสินใจที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักาะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานวันเสาร์และเป็นรอบกะการทำงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สามารถรับนโยบายและดำเนินการ บริหารยอดขายสินค้า กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือกลุ่มสินค้าอื่นๆแก่ลูกค้าโครงการเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ดำเนินการสรรหาลูกค้าโครงการเพิ่มเติม ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร

4.   พนักงาน – ผู้จัดการแผนกป้องกันการสูญเสีย ประจำสาขา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย (พ้นภาระการเป็นทหารเเล้ว)
 • อายุ 23-35 ปี 
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • มี Service Mind, Positive Thinking 
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานวันเสาร์และเป็นรอบกะการทำงานได้
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงและสามารถใช้อุปกรณืดับเพลิงได้
 • มีทักษะความชำนาญทางด้านโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม Excel

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ปัญหาต่างๆ ที่พบ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือรายงานสิ่งผิดปกติให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือดำเนินการตามความเหมาะสม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5.   พนักงานคอมพิวเตอร์ (EDP) ประจำสาขา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 23-30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มี Service Mind, Positive Thinking
 • สามารถทำงานวันเสาร์และเป็นรอบกะการทำงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับแจ้งปัญหา  ข้อซักถามหรือการขอใช้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย / โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน้าร้านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  พิมพ์ป้ายราคาสินค้า  เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย  ทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อยืดอายุในการใช้งาน

6.   พนักงาน - ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ประจำสาขา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย – หญิง (ชายพ้นภาระการเป็นทหารเเล้ว)
 • อายุ 23-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล,รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ระดับพนักงาน มีประสบการณ์ด้าน HR 1 ปี ขึ้นไป / ผู้จัดการแผนก มีประสบการณ์ HR 3 ปี ขึ้นไป
 • มี Service Mind, Positive Thinking 
 • มีความละเอียดรอบคอบ                                                                                    
 • สามารถทำงานวันเสาร์และเป็นรอบกะการทำงานได้
 • บุคลิกดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี และไม่มีโรคประจำตัว
 • มีทักษะความชำนาญทางด้านโปรแกรม Microsoft  Office  โปรแกรม Excel

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานด้าน HRM ได้แก่ ดำเนินการ ควบคุม และ ดูแล  งานสรรหาว่าจ้าง,งานสวัสดิการ ค่าตอบแทน,งานแรงงานสัมพันธ์ ,บริหารจัดการ พนักงานช่วยขาย (PC) /งานด้าน HRD ได้แก่ ประสานงาน จัดการอบรมต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม PC ปฐมนิเทศพนักงานใหม่/ งานด้านธุรการทั่วไป ได้แก่ ควบคุม การเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง , ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

7.   พนักงาน – ผู้จัดการแผนกการเงินประจำสาขา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ ระดับผู้จัดการแผนกผ่านงานด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มี Service Mind, Positive Thinking
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเงินในธุรกิจ Retailจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวันเสาร์และเป็นรอบกะการทำงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบเอกสารแทนเงินสด กับรายงานที่พิมพ์จากระบบ  ตรวจสอบ ยอดสลิปบัตรเครดิต กับยอด Settlement ให้ตรงกัน  ตรวจสอบและจัดทำรายงานยอดขาย  รายงานรับเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต  บันทึกลงคอมพิวเตอร์ทุกวันตรวจสอบจำนวนเงินในเซฟการเงินทุกวัน และสุ่มตรวจสอบความถูกต้องเงินสด ที่อยู่ในเซฟ แคชเชียร์ และเอกสาร แทนเงินสด ที่อยู่ในเซฟ

8.   พนักงานธุรการ (ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ส่วนการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ) (สัญญาจ้าง4 เดือน) 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22-28 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มี Service Mind, Positive Thinking 
 • มีความละเอียดรอบคอบ                          
 • ทักษะความชำนาญทางด้านโปรแกรม Microsoft  Office,  โปรแกรม Excel

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร  จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อสนันสนุนหน่วยงานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

เวลาปฏิบัติงาน

ทำงาน 5 วัน จ.- ศ. 9.00 น. - 18.00 น.

ใบสมัครงานออนไลน์ บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

รูปถ่าย 1 นิ้ว (300x400px.) ไฟล์รูปถ่ายขนาดใหญ่ไม่เกิน 100 kb.*  
ตำแหน่งที่สมัคร  1.
2.
เงินเดือนที่คาดหวัง

 

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล ไทย
อังกฤษ
ชื่อเล่น
เลขที่บัตรประชาชน
วันเดือนปีเกิด
อายุ ปี
ส่วนสูง ซม.
น้ำหนัก กก.
ที่อยู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ศาสนา
โทรศัพท์บ้าน
มือถือ
ที่ทำงาน
ต่อ
E-mail
สถานภาพสมรส   โสด สมรส อื่นๆ
สถานภาพทางการทหาร   ยังไม่ได้เกณฑ์ เกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับการยกเว้น
ท่าน   เคยเป็น ไม่เคยเป็น
พนักงาน PC โฮมโปร
บุหรี่   ไม่สูบ สูบบ้าง สูบประจำ
สุรา   ไม่ดื่ม ดื่มบ้าง ดื่มประจำ
ท่านมีโรคประจำตัว   ไม่มี มี
รอยสักนอกร่มผ้า (เสื้อแขนสั้น, กางเกงขาสั้น)   ไม่มี มี

 

การศึกษา
ระดับ (เริ่มจากสูงสุด)
สาขา
ชื่อสถาบัน
จังหวัดที่ตั้ง
ปี่ที่สำเร็จ
เกรดเฉลี่ย

 

ประสบการณ์
ระยะเวลา
จาก เดือน/พ.ศ.
ถึง เดือน/พ.ศ.
บริษัท (เริ่มจากปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
สาเหตุที่ออก

 

ความสามารถ
ภาษา
พูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
เขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ชำนาญ
พอใช้
ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ดีด (จำนวนคำ/นาที)   ไทย คำ
อังกฤษ คำ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ   
กีฬาที่เล่นได้   
งานอดิเรก   
ความสามารถขับขี่   รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโฟล์คลิฟท์
 
ใบอนุญาตขับขี่   รถยนต์ รถจักรยานยนต์

 

ข้อมูลอื่นๆ
ในกรณีเร่งด่วนติดต่อ ชื่อ - สกุล   
โทรศัพท์บ้าน   
โทรศัพท์มือถือ   
ท่านพร้อมเริ่มงานได้ภายใน    วัน และท่านพร้อมปฏิบัติงานที่สาขา   ไปได้ทุกสาขา ระบุสาขาที่ไปได้โดยเรียงตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้เขียนข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิด หากปรากฎในภายหลังว่า ข้าพเจ้าได้ปิดบังความเป็นจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกการสมัครงานของข้าพเจ้า หรือหากข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานในบริษัทฯ แล้วข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้าพเจ้าพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ได้ทันทีโดยข้าพเจ้าสละสิทธิ์ที่จะโต้แย้งและฟ้องร้องในทางกฏหมายใดๆทั้งสิ้น
  
 

ติดต่อฝ่ายบุคคล ได้ทุกสาขา

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
เบอร์โทรติดต่อ  02-029-7900 ต่อ 2304 
E-mail  papharineet@megahome.co.th